Číslo: 06/6 Ročník: 2004 ..; Tento zpravodaj vydává zastupitelstvo obce Kelníky jako občasník. Informuje v něm obyvatele obce Kelníky o programu zasedání obecního zastupitelstva, zajímavostech a aktuálních novinkách v obci Kelníky. Obsah: Kopie Zápisu č. 8/2004 ze zasedání zastupitelstva obce Kelníky ze dne A 4.6.2004 "" Příloha: - Aktuálně - Ustájení zvířat v malochovech po vstupu do EU-vysvětlení Ing. Josefa Dubena ze Státní veterinární správy čR. - Dotace pro chovatele-vysvětlení Ing.Hugo Roldána z Ministerstva zemědělství čR. - Pivo, češi a česká hospoda - Objevujeme staré osvědčené recepty - Tip na výlet Přílohu připravila: Eva Džoganiková Graficky upravil: Ondřej Szolony Kelnický občasník sponzoruje firma: Zdeněk Džoganik-System plus z Á P I S č. 8/2004 ze zasedání zastupitelstva obce Kelníky ze dne 4.6.2004 Přítomni: DžoganikZdeněk,Gts:gorVáclav, Pastyřik Luboš, Mášek Miroslay, Omluveni: Kllbíček Petr, Minařík Vojtěch,. Mi.kel.tvlartin Program: j. Zahájení. 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 3. Volba návrhové komise. 4. Kontrola Úkoll1. 5. Informace a Úkoly k rekonstrukci vodovodu. 6. Vypsání výběrového řízení. na opravuelektroinstalace v budově obecního Úřadu. 7. Informace a Úkoly k volbám do Evropského parlamentu. 8. Organizační záležitosti. 9. Diskuse. 10. Usnesení. 11. Závěr. Ad. 1. Jednání zahájil p. Džoganik Zdetlěk ápřivítal všechny přítomné. Ad. 2. Zapisovatelem zasedání byla určena č:agánková Lada, ověřovateli zápisu Mášek Miroslav, Pastyřík Luboš Ad. 3. členové zastupitelstva obce jednmyslně. schválili navrhovanou komisi ve složení: Pastyřík Luboš, Mášek Miroslav, Gregor Václav Ad4. oprava poruchy elektroinstalace na." Výletišti" - Úkol splněn možnost nahradit automatický dávkovač chloru UV lampou..!, ionizace - zjistit cenové nabídky u akrpditovaný'ch firem.- Úkol trvá-očekáváme nabídky dodavatelů oprava vstupní části omítek vodojemu - odloženo z důvodu rekonstrukce vodovodu čištčnÍ obecní studny na návsi odbornou.flrmou proběhlo, byJ odebrán vzorek a odeslán na KHS - očekáván vysledek projednána možnost opravy základů budovy hasičsk.ézbrojnice - Úkol trvá, firmy byly kontaktovány - budou doručeny nabídky návrh darovací smlouvy napřevod vnitřního inventáře kaple do majetku farnosti VeIký Ořechov zaslán na farnost Velký Ořechov k připomínkování-zatím bez odezvy výměněna vodoměrů v č. 44, 53,22, v č. 30 Úkol trvá umístění stojanuna ko.la a lavičky před budovou obecního Úřadu ~stojan insta.lován,. nutno zajisti stojan proti zcizení, osazení laviček - Úkol trvá .. Ad 5. - Ing. Klacek pokračuje v zajišťování stavebního povolení ve spolupráci s Ing. Bajzou. Ad 6. Budou osloveny tři odborné firmy z nichž jedna provede rek.onstrukci. Bude ustanovena komise pro vyhodnocení doručených nabídek. Termín k odevzdání nabídek: 16.6.2004 do 19 hodin. Termín otevírání obálek a vvhodnÚcení: 16.6.2004 od 19 hodin. Starosta jmenqje komisipt; vyhodllocení a otevírání obálek do 11.6.2004. Ad 7. Příprava volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu 10.6.2004 v 19 hodin. Volby budou zahájeny v pátek 11.6.2004 ve 14 hodin. Ad.S. ZO jednomyslně schválilo smlouvu o pronájmu obecních pozemků panu Jaroslavu Jančovi za Účelem vypásání trvalých travních porostl!. Jed.ná se o pozemky p.č. 437/1, 438/3, část p.č. 438/1, část p.č. 499/1 a část p.č. 1238 o celkové výměře 3,95 ha. Pozemky se pronajímají bezplatně. ZO jednomyslně schválilo změmuozpočtu o přijatou Účelovou dotaci na konání voleb do Evropského parlamentu ve 22700,- Kč. Firma GEOMAN provedla přesné zaměření obecního pozemku v trase plánované rekonstrukce vodovodu. Opravu poškozeného oplocení vodojemu provede p.Pastyřík. Proběhlo setkání soutěžících družstev po 50 letech, obec tuto akci organizačně i finančně podpoři!a. ZO jednomyslně odsouhlasilo mí.kupnov}'cih hadic C výměnou za opotřebované. ZO jednomyslně odsouhlasilo zrušeni úředních hodin dne 11.6.2004 z dÚvodu konáni voleb do Evropského parlamentu; Kontrola stavu vyměněných vodorměrů. Zjistí p. Džoganik, p.Pastyřík do příštího zasedání. J .. .Ad 9. V rámci diskuse bylo projednáno: nutnost pokáceni máje nutnost posečení hřiště pro přípravu fotbalového utkání ženatí x svobodní Ad 10. 7,0 jednOlnyslněschváli!o zněni Usnesení a tennÍn příštího zase dáni dne 25.6.2004 v 19 hodin. " Ad 11. Zasedání ukončil mistostarosta obce. V Kelníkách dne: 4.6.2004-06-16 Zapsala: Lada čagánková Zápis ověřili: Mášek Miroslav, Gregor Václav Místostarosta obce: Džoganik Zdeněk Aktuálně: 21.5.2004 se konalo poprvé po padesáti letech setkání dobrovolných hasičů. Toto setkání zorganizoval a zajistil pan Kubíček A. Sponzorsky setkání zajišťovali zastupitelstvo obce a místní sbor dobrovolných hasičů. Pohoštění zajistili manželé Turečkovi.Výstavku reálií připravil pan Kubíček A. a Barbora Szolonyová. Všem, kteří se aktivně podíleli na přípravách a bezproblémovém průběhu "Setkání" DěKUJEME. Tato akce se setkala s mimořádným kladným ohlasem aje důkazem, že občané se dokáží aktivně podílet na kulturním a společenském životě v naší obci. ~ Poněkud odlišný ohlas mezi obyvateli vyvolala další "kulturně-společenská" akce - Stavění a kácení máje. Májové slavnosti mají hluboké tradice, které se udržují ještě dnes nejvíce na Slovácku a na pomezí Slovácka a Valašska. Jak probíhaly tyto slavnosti v obci Kelníky? Záštitu nad "Stavěním máje" převzali (svobodní?) hasiči za svolení zastupitelstva obce. 1.5.2004- Stavění máje na obecním Výletišti, stavění stanu kjeho obraně, vypůjčení laviček, které dětem k táborákům vyrobil p. Vojtěch Minařík.- pondělí až pátek dopoledne uzavření Výletiště a znemožnění vstupu matkám s malými dětmi do dětského koutku - pátek odpoledne, sobota až neděle večer: odemčení Výletiště, hlídání máje a pijácké slavnosti - po čtrnácti dnech žádostí p. čagánkové a zásahu starosty: odemčení vrchní brány na Výletiště, děti si mohou konečně hrát - víkendovéhlídání máje spojené s pivními slavnostmi - 31.5. 2004 mája stojí na svém místě, nikdo ji neukradl- 1.6. mája stále stojí! - 2.6. mája stojí a stojí - 3.6. mája stojí a vypadá, že bude stát do vánoc - 4.6. jelikož mája stále stojí a nikdo ji nechce ukrást a sama také spadnout nechce intervenují zastupitelé obce - 5.6. po zásahu zastupitelstva obce máj a pokácena, dětské lavičky zničeny, nepořádek zůstává na svém místě Je to ještě "Tradice"? Ne, je to ostuda! Vzájemné vztahy mezi ženatými a svobodnými se mohou oživit dne 26.6. 2004 . Tento den bude ve 14.00 hodin na hřišti zahájeno slavnostním výkopem fotbalové utkání "Ženatí versus svobodní". V 17.00 hod. bude oživování vztahů pokračovat na obecním Výletišti při diskotéce DJ Staška. Občerstvení na fotbalovém utkání i na diskotéce je zajištěno. - , Jelikož u místního obchodu přibyla nová atrakce - pštros Vendulka, vyhlašuje místostarosta obce výtvarnou soutěž pro děti s názvem: " Všude je něco, na Kelníkách pštros". Děti mohou malovat doma nebo se sejít ve středu 23.6.2004 v 16.00 hodin na terase v hospůdce "U Turečků" a malovat společně. Výkresy budou vystaveny na Výletišti 26.6. 2004 a poté vyzdobí obchod paní Turečkové. .., 11. a 12.6. 2004 probíhaly volby do Evropského parlamentu. Výsledky voleb na Kelníkách: V obci Kelníky je 140 oprávněných voličů. Voleb se zúčastnilo 60 voličů tj. 42,8%. Platných hlasů bylo 60. Umístění stran: KDU-čSL 19 hlasů KSčM 19 hlasů ODS 12 hlasů Strana Zelených 6 hlasů SNK a Evropští 3 hlasy demokraté Nezávislí 1 hlas Ustájení zvířat v malochovech po vstupu do EU Vysvětlení Ing. Josefa Dubena ze Státní veterinární správy čR Pokud chce někdo chovat domácí zvířata pouze pro vlastní potěšení nebo potřebu, tedy v tzv. malochovech, ani po našem vstupu do EU k tomu žádné V)jádření či povolení od orgánů veterinárního dozoru nepotřebuje. To však neznamená, že by tradiční domácí zvířata českého venkova - slepice, krůty, kachny, husy, holubi, králíci, ovce, kozy, prasata, krávy či koně mohl chovat neodpovídajícím způsobem a v neodpovídajících podmínkách ustájení. Totéžplatí o chovech netradiční drůbeže, kam řadíme například perličky, křepelky a pštrosy, kteráv západní Evropě patří k vyhledávaným specialitám, neboť jejich maso i vejce mají vynikajícíchuťové i dietetické vlastnosti. Při chovu obvyklých i netradičních domácích zvířat je třeba dodržovat Zákon č. 246/1992Sb. na ochranu zvířat proti týrání, který vychází z mezinárodních předpisů vydaných Radou Evropy i Evropským společenstvím Zmíněný zákon mj. ukládá všem osobám v čR chránit zvířata před týráním a zakazuje všechny formy propagace týrání zvířat. Jiná situace je, pokud někdo chce zvířata chovat podnikatelským způsobem. To znamená, chce-li prodávat jejich produkty - odborně se tomu říká "uvádět do tržní sítě". Chovatel pak potřebuje schválení a vyjádření orgánů místně příslušné veterinární správy. Především musí splnit požadavky, stanovené Zákonem o veterinární péči ( č. 166/1999 Sb.) a příslušnými vyhláškami. Takovému zájemci doporučuji, aby předem navštívil místně příslušnou krajskou veterinární správu nebo její inspektorát a svůj úmysl zde prokonzultoval. Dotace pro chovatele Vysvětlení Ing. Hugo Roldána z Ministerstva zemědělství čR Dotační pravidla Mze nerozlišují mezi velkým a malým chovatelem. Pro požádání o finanční podporu existují pouze dva závazné limity: 1. Nejnižší počty chovaných kusů hospodářských zvířat 2. Nejnižší výměra obhospodařovapé půdy Chovatel požádá o dotace v rámci Horizontálního programu rozvoje venkova. Zvířata musí chovat po dobu minimálně 120 dní v roce á na minimální výměře pastvin pěti hektarů. V případě chráněných krajinných oblastí nebo národních parků je požadována minimální výměra pastvin dva hektary. Chovatel musí dále splňovat to, čemu se odborně říká minimální zatížení pastvou zvířat, a to 0,5 až 1 tzv.Velké dobytčí jednotky (VDJ) na hektar, což znamená, že musí chovat určitý počet zvířat na konkrétní jednotce plochy. Ten se dá spočítat pomocí koeficientů, jež lze nalézt v nařízení vlády čR o HRDP. V podstatě se počítá s dotací 2890,-Kč/ ha pastvin v případě, že je chovatel udržuje pastvou hospodářských zvířat. Předmětem podpory u skotu je opět tzv.Velká dobytčí jednotka, vypočtená ze stavu skotu chovaného žadatelem k 31.12.2003. Pro výpočet platí tyto přepočítávací koeficienty: Kategorie Tele do 3 měsíců věku včetně Skot nad 3 měsíce do 1 roku vč. Skot nad 1 rok do 2 let vč. Skot nad 2 roky Přepočítávací koeficient 0,15 0,35 0,80 1,00 Podpora ve výši 850 Kč,-/VDJ bude vyplácena podnikateli v zemědělské výrobě, který se zabývá chovem skotu a má zaregistrováno hospodářství s chovem skotu. Minimální výše pro obdržení dotace jsou 2 VDJ. ;. Podrobnější informace získáte a na konzultace se můžete objednat na pracovištích Zemědělské agentury Mze, které j sou v každém bývalém okresním městě. " Horizontální plán rozvoje venkova Cílem je podpora mimoprodukční funkce zemědělství, tedy takového hospodaření, které není zaměřeno pouze na produkci potravin. Podporuje se především hospodaření zemědělců v méně příznivých oblastech, v chráněných územích, údržba krajiny pastvou hospodářských zvířat, ekologické zemědělství, zatravňování, zalesňování nebo pěstování rychle rostoucích dřevin. Plán přináší venkovským oblastem nezanedbatelné množství finančních prostředků. ;. "' PIVO, čEŠI a čESKÁ HOSPODA "Hostinec je místo, které je obranou stereotypu..." Bohumil Hrabal . češi dlouhodobě kralují světovým žebříčkům spotřeby piva. A tuto dávnou tradici, zdá se hned tak neporuší. Světové prvenství v pití zlatavého omamného moku má své pro i proti. Cizinci, kteří zavítají do české hospody, většinou nevěří vlastním očím. Už po pár pivech se jim začne zdát, že vstoupili do děje nejznámějšího českého románu a dobrý voják Švejk se může každou chvíli objevit ve dveřích. česká hospoda je kromě toho zajímavým objektem zkoumání sociologů. Pospolitost, která se v ní pravidelně setkává, aby povídáním, rozebíráním všech možných i nemožných problémů a společným popíjením z jednoho sudu a jedné pípy, nemá v moderní společnosti obdoby. Prvními, kdo na našem území přišli na blahodárný nápad vařit a pít pivo, byli přibližně od 3. století před Kristem Keltové. Nebylo to ovšem pivo, jak ho známe nyní. Vařilo se z pšenice, ječmene nebo ovsa a přidávaly se do něj nejrůznější, nezřídka halucinogenní bylinky. Zvyk dochucovat pivo chmelem přinesly ve 4. století našeho letopočtu až slovanské kmeny. pivo se pro ně stalo neoddělitelnou součástí života. Nesloužilo jen k zahánění žízně a navození rozjařené nálady, ale i k zasycení. Vařily se z něj polévky, omáčky, připravovala se na něm masa, pekl pivní štrůdl. Pivo sloužilo i jako lék. Šalvějovým se upevňovaly zuby v dásních, rozmarýnové působilo proti trudnomyslnosti. A kolik že naši předkové pili? Požehnaně! Kronikář píšící o velkolepé svatbě Viléma z Rožmberka, která se slavila r.1578 a trvala celý týden, zaznamenal, že se vypilo na 110 sudů vína a 930 sudů piva. Jeden staročeský sud představoval necelých 245 litrů. Toje ovšem už historie. Pivo, jak ho známe dnes, se v českých zemích začalo točit 5.října 1842. Tehdy uvařil nový typ piva dosud nepoznané zlaté barvy a unikátní nahořklé chuti, bavorský sládek Josef Oroll. Stalo se to v nově zbudovaném Měšťanském pivovaru v PLZNI. Pití s mírou léčí ~ Pivo má, pijeli se ovšem střídmě, tedy "s mírou", komplexní léčivé účinky jako málokterý nápoj či lék. Alkohol v malých dávkách požívaných pravidelně omezuje vznik ischemické choroby srdeční a výrazně snižuje úmrtnost na infarkty myokardu a cévní mozkové příhody. čechy holdující občas pivu mohou potěšit dvě vědecké studie z poslední doby, které přímo zkoumaly populaci, která převážně nebo výhradně pij e pivo aj en nepatrně nebo vÝ.iimečně jiný alkohol. V British Medical Journal vy šel nedávno článek autorů katedry epidemiologie a veřejného zdraví z University College v Londýně a z našeho Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Vědci studovali soubor populace, která přednostně pije pivo, tedy soubor v české republice. Bádání bylo prováděno mezi muži ve věku 25 až 64 let, kteří za sebou měli již první infarkt myokardu. Výzkum prokázal, že po vypití 4 až 9 litrů piva týdně se riziko kardiovaskulárních chorob obecně snižuje o více než 50%. Ovšem při spotřebě větší než 9 litrů týdně riziko zase narůstá, ale je pořád na úrovni asi o 45% nižší než u abstinentů. Jaká je tedy optimální dávka? Lékaři se shodují na 1 až 3 půllitrech piva za den. Háček je v tom, že tři piva musejí být vypita postupně, například po obědě, odpoledne a večer. Pro ženy by piva měla být třetinková. S pivem je to tedyvachrlaté. Přesto stojí za to shrnout všechny jeho léčivé účinky. Výhodou piva je vysoký obsah vody, který dosahuje 92 %. Proto dokáže tak výborně uhasit žízeň. Další léčivou specialitou jsou hořké chmelové látky. Ty mají na lidský organizmus uklidňující vliv a navíc podporují sekreci žluči, čímž příznivě ovlivňují trávení. Pivo dále obsahuje přirozeně vzniklý oxid uhličitý. Ten prokrvuje ústní sliznici, zvyšuje tvorbu slin, povzbuzuje produkci kyseliny chlorovodíkové v žaludku a podporuje vylučování látek odváděných ledvinami močí. Pivo je důležitým zdrojem vitaminů. Obsahuje niacin, kyselinu patothenovou, pyridoxin, riboflavin, kyselinu listovou, thiamin a biotin, podporující zdravý růst kůže a vlasů. Vitaminy skupiny B-pyridoxin a kyselina listová-jsou prevencí před infarktem a mohou chránit před mrtvicí. Zinek přítomný v pivu je důležitý pro lidský organizmus jednak z hlediska tvorby inzulinu, jednak zvyšuje odolnost proti kožním chorobám. Vypitím 1 litru piva je pokryta nezanedbatelná část denní potřeby zinku, železa, fluoru a mědi. Pivo je navíc důležitým zdrojem využitelného křemíku, který slouží jako prevence proti vzniku Alzheimerovy choroby. Pivo patří vůbec k nejčistším potravinám. Vděčí za to svému výrobnímu postupu, který je založen na dekontaminační technologii. Díky tomu je v něm méně cizorodých látek, než v suroviných, z nichž se vyrábí. Ale pozor! Pivo jako každý lék se v případě nemírné konzumace stává jedem a drogou. A v tom bude také ukryt paradox české národní povahy. Díky zlatavému a mimořádně zdravému moku, který dokážeme vyrobit bychom mohli být nejzdravějším národem na světě. Jenomže zkuste zůstat u jednoho, dvou půllitrů, když je to tak dobré! A tak jsme takoví jací Jsme.
Design downloaded from free website templates.